LISA "VARIŅI"

Official page

 

Share

Jaunumi

Read older posts

Runā

  Par biedrību - nedaudz no Statūtiem

  1. Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība “VARIŅI” ( turpmāk tekstā ”LISA "Variņi" )  dibināta 2003.gada 2.decembrī, ir brīvprātīga sabiedriskā labuma, kopš 2004.gada 6.jūnija, lauku iedzīvotāju biedrība ar juridiskas personas statusu, kas darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumos noteiktajai kārtībai un saskaņā ar šiem statūtiem, tai nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura. 

  2. Biedrības darbības mērķis ir veicināt lauku iedzīvotāju pilnvērtīgu un radošu attīstību harmoniskā vidē.

  3. Biedrības darbības uzdevumi ir:

  • veicināt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstību;
  • sekmēt dzīves kvalitātes uzlabošanu lauku iedzīvotājiem un īpaši sievietēm;
  • veicināt sociālo palīdzību neaizsargātajām un maznodrošinātajām iedzīvotāju grupām;
  • veicināt vides un apkārtnes sakārtošanu un aizsardzību;
  • sekmēt latvisko tradīciju atjaunošanu un kultūras iniciatīvas;
  • sekmēt veselīga dzīves veida uzturēšanu sabiedrībā;
  • sekmēt iedzīvotāju izglītošanu dažādās ar sabiedrību un vidi saistītās jomās.

  4. Biedrības darbības metodes ir:

  • iesaistīt lauku iedzīvotājus dažādās sabiedriskajās aktivitātēs;
  • iesaistīt savā darbībā dažādu institūciju pārstāvjus;
  • izplatīt informāciju par organizācijas mērķiem, pasākumiem un panākumiem;
  • organizēt apmācības, kursus, lekcijas un seminārus;
  • organizēt dažādus projektus lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai;
  • veicināt ekonomikas, kultūras, izglītības un cita veida sakaru un sadarbības attīstīšanu ar Latvijas un ārvalstu partneriem;
  • veikt citas likumos atļautās darbības.

  5. Biedrības pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir valde.

  • 5.1.  Biedrības valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un trīs locekļiem. Valde pati sadala pienākumus valdes  biedru starpā. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

  • 5.2.. Biedrības valdi ievēl kopsapulce uz četriem gadiem. 

  6. Biedrības konts projektu līdzfinansējumu ieskaitījumu vai ziedojumu veikšanai

  • A/S Swedbank, kods HABALV22, konts  LV83HABA0551034918329

  • LISA "VARIŅI", reģ. Nr.40008079698

  NVO darbības atbalsta programmas projekts "Ieklausies un sadzirdi"

  Uzsākam projektu "Ieklausies un sadzirdi"  

   2013.gada 7.jūlijā Sabiedrības Integrācijas Fonds parakstījis sadarbības līgumu ar biedrību „Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība "Variņi""” par projekta „Ieklausies un sadzirdi” (projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/016/1/V/028) uzsākšanu. 
  Projekta īstenošanas periods:16.07.2013. - 31.12.2015. 
  Kopumā SIF padome  apstiprinājusi 99 projektus no iesniegtajiem vairāk kā 350 projektiem. Programma "NVO fonds", kuru apsaimnieko Sabiedrības integrācijas fonds, turpina mērķtiecīgi attīstīt pilsonisko sabiedrību Latvijā. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums 9,678 miljonu eiro apmērā paredzēts nevalstisko organizāciju darbības atbalstam, projektiem sociālajā sektorā, vienotas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgas attīstības atbalstam.

   LISA "Variņi" īsteno Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "NVO FONDS" apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" projektu "Ieklausies un sadzirdi". Projekta kopējais finansējums 49727.79 EUR. 

       Projekta īstenošanā piedalās 3 NVO - LISA "Variņi" projekta iesniedzējs, sadarbības partneri biedrība "Jaunpiebalgas attīstības fonds" no Jaunpiebalgas novada un biedrība "Gadsimtu griežos" no Kocēnu novada.

  Projekta mērķis ir 

  - stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību, stiprinot organizāciju institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, nodrošinot finansu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanā un lēmumu pieņemšanas procesā. 

  Atbalstīt Latvijas lauku 3 NVO darbību – „Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība „Variņi””, „Jaunpiebalgas attīstības fonds”, „Gadsimtu griežos”, sekojošās jomās: demokrātija un līdzdalības demokrātija, vide un ilgtspējīga attīstība. Prioritārie darbības virzieni: demokrātija un līdzdalības demokrātija.

  Pasākumi

     Sekmēt organizāciju biedru un brīvprātīgo uzdrošināšanos iesaistīties pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas tālākas attīstības procesos;

     Veicināt lauku NVO dalībnieku uz rezultātu orientētu rīcībspējas uzlabošanu, noteikto mērķu sasniegšanai; 

     Nodrošināt biedrību stabilu un ilglaicīgu darbību, piesaistīt finanses un cilvēkresursus.

  Rezultāti

     Biedru piedalīšanās vietējo pašvaldību dialogā likumdošanas un politikas jomā, pārstāvju tikšanās;

     Sadarbība ar citām NVO;

     Izstrādāta biedrību attīstības stratēģija.

  PROJEKTA LĪDZFINANSĒJUMS

  Programmu "NVO fonds" apsaimnieko Sabiedrības integrācijas fonds. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums 9,678 miljonu eiro apmērā paredzēts nevalstisko organizāciju darbības atbalstam, projektiem sociālajā sektorā, vienotas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgas attīstības atbalstam.
   „NVO darbības atbalsta programma” apakšprogrammai tiek paredzēti 40% no kopējā programmas ietvaros paredzētā finansējuma projektiem. Apakšprogrammas atbalsts ir paredzēts NVO ikdienas darbības atbalstam tādās jomās kā demokrātija un līdzdalības demokrātija; cilvēktiesības, t.sk. minoritāšu tiesības; laba pārvaldība un atklātība; rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana; vide un ilgtspējīga attīstība un dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana.

  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
  Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
  Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit
  Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv
  EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
  EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

  Par publikācijas saturu atbild biedrība "LISA "Variņi" valdes priekšsēdētāja I.Jaunpetroviča.

  Projekta atklāšanas konference.

  Biedrības LISA "Variņi" vadītāja I.Jaunpetroviča, biedrības "Gadsimtu griežos" vadītājs Ritvars Leitens un biedrības "Jaunpiebalgas attīstības fonds" koordinatore Egita Zariņa

  About this profile

  Biedrība NVO

  Contacts More »